s?148-s000; 0.875emugi14px: :righshadow:0 0 4px #ize:} link rel=YPE hstylesheetalon(nna2 sttype="text/css" href="plugins/EVA/eva_squelettes_pour_spip_2_0/eva_styles/eva4_basa="screen" />